The Soda Pop
Tạo đăng nhập bằng facebook cho wapego | WapBuilder | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebWapBuilder
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Tạo đăng nhập bằng facebook cho wapego
* Admin
• Cấp Bậc: admin
23-12-2016
<script>
  function statusChangeCallback(response) {
    console.log('statusChangeCallback');
    console.log(response);
    if (response.status === 'connected') {
      testAPI();
    } else if (response.status === 'not_authorized') {
      document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
        'into this app.';
    } else {
      document.getElementById('status').innerHTML = 'Please log ' +
        'into Facebook.';
    }
  }

  function checkLoginState() {
    FB.getLoginStatus(function(response) {
      statusChangeCallback(response);
    });
  }

  window.fbAsyncInit = function() {
  FB.init({
    appId      : '1822484348007937',
    cookie     : true,  // enable cookies to allow the server to access 
                        // the session
    xfbml      : true,  // parse social plugins on this page
    version    : 'v2.8' // use graph api version 2.8
  });

  FB.getLoginStatus(function(response) {
    statusChangeCallback(response);
  });

  };

  // Load the SDK asynchronously
  (function(d, s, id) {
    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
    if (d.getElementById(id)) return;
    js = d.createElement(s); js.id = id;
    js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js";
    fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

  
  function testAPI() {
    FB.api('/me', function(response) {
      $('.sdk_facebook').html('Xin chào '+response.name+'!, <a href="javascript:logout()">Đăng xuất</a>');
      if(response.name){
        $('.restack').html('<div class="menu">Đang kiểm tra...</div>');
        $.get('main.php?id=log&nick=[FB]'+(response.name.replace(/\s/gi,''))+'&pass=',function(data){
          if($(data).find('.title+b').text()=='Tên truy nhập này chưa được đăng ký'){
            $('.restack').html('<div class="menu"><form id="dataConfim">Nhập mã xác nhận:<br><img src="users-captcha.php"><br><input><br><br><input type="submit" value="Cấp phép truy cập"></form></div>');
            $('#dataConfim').submit(function(){
              $.post('main.php?id=reg',{nick:'[FB]'+(response.name.replace(/\s/gi,'')),pass:'facebook_config_data',re_pass:'facebook_config_data',email:'facebook@wapego.com',sex:'1',captcha:$('#dataConfim input:eq(0)').val()},function(request){
                if($(request).find('.center:eq(0)').text().match(/Đăng ký thành công! Bạn có thể đăng nhập ngay bây giờ/gi)){
                location='/main.php?id=log&nick=[FB]'+(response.name.replace(/\s/gi,''))+'&pass=facebook_config_data';
                }
              })
              return false;
            })
          }else{
          $('.restack').html('<div class="menu">Đang đăng nhập...</div>');
          location='main.php?id=log&nick=[FB]'+(response.name.replace(/\s/gi,''))+'&pass=facebook_config_data';
          }
        })
      }
    });
  }
  function logout(){
  FB.logout(function(response) {
   location='';
  });
  }
</script>

<div class="title">Đăng nhập bằng facebook</div>
<div class="menu">
  <div class="sdk_facebook"><fb:login-button scope="public_profile,email" onlogin="checkLoginState();" id="button_login"></fb:login-button><span id="stats">Đang đăng nhập ....</span></div>
  </div>
<div class="restack"></div>

<style>
  #button_login+#stats{
    display: none;
  }
  
</style>
Copy code


Thay appId: '1822484348007937' thành app của bạn và điều chỉnh thế nào thì tùy
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum