Ring ring
Share javaScript chữ màu chạy | HTML - CSS - JS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebHTML - CSS - JS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ Share javaScript chữ màu chạy
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-12-2016
<div class="title"><b><center><SCRIPT> 

farbbibliothek = new Array(); 

farbbibliothek[0] = new Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100"); 

farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00"); 

farbbibliothek[2] = new Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00"); 

farbbibliothek[3] = new Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040"); 

farbbibliothek[4] = new Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000"); 

farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF"); 

farben = farbbibliothek[4];

function farbschrift() for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++) document.all["a"+i].style.color=farben; farbverlauf(); function string2array(text) Buchstabe = new Array(); 

while(farben.length<text.length) farben = farben.concat(farben); k=0; 

while(k<=text.length) Buchstabe[k] = text.charAt(k); 

k++; 

function divserzeugen() for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++) document.write("<span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe + "</span>"); farbschrift(); var a=1; 

function farbverlauf() for(var i=0 ; i<farben.length; i++) farben[i-1]=farben; farben[farben.length-1]=farben[-1]; 

 

setTimeout("farbschrift()",30); // 

var farbsatz=1; 

function farbtauscher() farben = farbbibliothek[farbsatz]; 

while(farben.length<text.length) farben = farben.concat(farben); farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001)); setInterval("farbtauscher()",5000); 

text= "❤ Welcome To VuongDZ.Xtgem.Com ❣❣"; //h 

string2array(text);

divserzeugen(); 

//document.write(text); 

</SCRIPT></center></b></div>
Copy code
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum