[Share] BBCode Youtube JohnCMS | JohnCMS | Thảo luận Wap/Web - DDVP.MOBIE.IN
Trang ChủWap/WebXtgem ClubMediaTruyện Hay
Đăng NhậpĐăng Kí
HomeThảo luận Wap/WebJohnCMS
Tìm Kiếm | - 1 *Login to reply
▼ [Share] BBCode Youtube JohnCMS
* Admin
• Cấp Bậc: admin
17-01-2017
Với code này bạn chỉ việc post cả url của video muốn nhúng vào trong code [youtube]url video...[/youtube-] là được.(bỏ dấu -)

Tính năng auto PC và Mobile:
+ Khi truy cập bằng pc sẽ hiển thị video bạn nhúng.
+ Khi truy cập bằng mobile sẽ hiển thị tấm ảnh của video đó và link để xem cho mobile.

Code chỉ nhận link video của youtube, các link khác đều không hoạt động.

Nào bắt đầu:
Mở file incfiles\classes\bbcode.php.

Thêm function sau vào trong file này

/* 
    ----------------------------------------------------------------- 
    Youtube 
    ----------------------------------------------------------------- 
    */ 
    public static function youtube($var) 
    { 
        if (!function_exists('process_youtube')) { 
            function process_youtube($id) 
            { 
                global $is_mobile; 
                if (!$is_mobile) 
                    return '<iframe width="560" height="315" src="http://'. $id[4] . '" frameborder="0"></iframe>'; 
                else 
                    return '<a target="_blank" href="http://m.youtube.com/watch?v=' . $id[4] . '"><img src="http://img.youtube.com/vi/' . $id[4] . '/1.jpg" border="0" alt="youtube.com/embed/' . $id[4] . '" frameborder="0"></iframe>'; 
                else 
                    return '<a target="_blank" href="http://m.youtube.com/watch?v=' . $id[4] . '"><img src="http://img.youtube.com/vi/' . $id[4] . '/1" />" alt=""/></a>'; 
            } 
        } 
        return preg_replace_callback('~\[youtube\](https?:\/\/|www.)(.*)youtube.com(.*)v=(.*)\/?\[/youtube\]~i', 'process_youtube', $var); 
    }
Copy code

Tiếp tục thêm vào bên trong hàm

public static function tags($var) {
Copy code

dòng sau:
$var = self::youtube($var);
Copy code

Thứ tự hiển thị tốt nhất là như sau:

$var = self::youtube($var);
$var = self::highlight_url($var);
$var = self::OLD_highlight_url($var);
Copy code


Vậy là xong. code của bạn đã hoạt động
▲ Tổng số: 1
- BBCode:

- Link:
CHÚ ÝNội quy forum

Snack's 1967